DỊCH VỤ KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Khảo sát chất lượng dịch vụ là đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm  hoặc dịch vụ, trên một quy mô đủ lớn để thu thập thông tin có giá trị, thống kê, phân tích và đưa ra định hướng kinh doanh. Tạo một khảo sát đòi hỏi một kỹ […]