Về Smart View

Smart View là tập thể các chuyên gia trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng và Khách hàng bí mật. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực hoạt động: Tài chính – Ngân hàng, Bán lẻ, Ẩm thực